Leliekerk
Krommenie

Nieuws

Nieuws

Agenda

9 november 2018

Pasen

Geen lichamelijke Opstanding van Jezus Christus uit de doden, geen Kerk op …

26 maart 2016

Lijdensweg 2

Hij moest zijn in het Huis van Zijn Vader om de offerdienst in de Tempel te…

25 maart 2016

Dertig jaar en veertig dagen

Door Ganpat Berrevoets

Er zijn twee periodes uit Jezus’ leven waar we heel weinig over weten. Jezus was ongeveer dertig jaar toen Hij begon te verkondigen dat Gods Koninkrijk nabij was gekomen (Lukas 3:23). Wat gebeurde er dan in die tijd ervoor? Jezus heeft na Zijn opstanding uit de dood nog veertig dagen op aarde rondgelopen (Handelingen 1:3). Wat deed Hij toen? Daar wil ik eens in de aanloop naar Hemelvaart bij stilstaan.

De ontbrekende jaren van Jezus van Nazareth

Misschien vraag je je af, waarom ik rondom Hemelvaart nadenk over de ‘missing years’ van Jezus voorafgaand aan Zijn missie voor Israël en de wereld. Het zal aan het einde hopelijk duidelijk worden. Dus nog even geduld. We kunnen in Lukas en in Mattheüs lezen over de twee jaren van Jezus’ leven: over Zijn geboorte in Bethlehem, Zijn verblijf daar, Zijn vlucht naar Egypte en Zijn terugkeer naar Israël. Daarna wordt het even stil. Vervolgens vertelt Lukas ons over een gebeurtenis toen Jezus twaalf jaar was (Lukas 2:41-52). In al deze verhalen spelen Jozef en Maria een grote rol. Op hen kom ik nog  terug. Daarna wordt het stil totdat Jezus bij de Jordaan in de buurt van Betanië verschijnt, waar Zijn familielid, Johannes de Doper aan het prediken en aan het dopen is.

Wat is er in die tussentijd gebeurd? Christenen in de Vroege Kerk waren hier al nieuwsgierig naar. In de late tweede eeuw n.Chr. heeft men het mysterie over Jezus’ kindertijd proberen op te lossen met een aantal fantastische verhalen, waarin de kleine Jezus allerlei wonderen doet. Over Jezus’ latere jaren is ook een boek verschenen aan het begin van de vorige eeuw: Het onbekende leven van Jezus Christus van Nicolas Notovic. Volgens deze man, zouden Tibetaanse monniken hem geschriften hebben laten zien waarin over Jezus’ (Issa genaamd in hun boeken) bezoek aan het Tibetaanse klooster geschreven staat. Het desbetreffende klooster bleek achteraf helemaal niet in het bezit te zijn van deze literatuur en de monniken daar geven aan onbekend te zijn met dit verhaal.  

Er is nog veel meer ‘literatuur’ over Jezus’ ontbrekende jaren verschenen. Ja, je hebt het goed gezien literatuur staat tussen aanhalingstekens. De schrijvers ervan menen vaak dat zij ‘het ware verhaal van Jezus’ uit de doeken te doen. De Bijbelverwijzingen zijn vaak schaars of men fantaseert erop los. Er zijn gewoon dingen, die we niet weten over onze Redder. Maar dat wat we weten, is van belang voor ons leven met God.

Wat heeft Jezus dan gedaan in de ontbrekende jaren? Het staat te lezen in Mattheüs 2:23: Hij ging wonen met Jozef en Maria in Nazareth en in Lukas 2:40 en 51-52 staat dat Hij daar opgroeide, krachtig werd en wijs, en dat Gods genade op Hem was . Hij was ook zijn ouders gehoorzaam en zowel bij God als bij de mensen was Hij geliefd.  Daar kan ik me wat bij voorstellen. Geen macho man, die het allemaal wel wist en kon, maar een lieve, vriendelijke en betrouwbare jongen. Iemand aan wie je wat had. Jezus zegt zelf ook: ‘Ik ben zachtmoedig en nederig.’ (Mattheüs 11:27-29). De perfecte Bruidegom voor de meisjes van Nazareth. Maar Jezus ging toen Hij dertig was op zoek naar een andere ‘Bruid’.  

Het toenemen in wijsheid … dat kan volgens mij maar op één ding duiden. Jezus leerde over Gods wijsheid. Het boek Spreuken spreekt over wijze lessen van recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid.  Daarin staat ook dat het begin van alle wijsheid, ontzag hebben voor God is (Spreuken 1:1-7). Als er iemand is geweest, die dat had, dan was het Jezus zelf wel. Over recht en rechtvaardigheid gesproken. Jezus was Zijn ouders gehoorzaam en zij zullen Hem geleerd hebben de boeken uit het Oude Testament te lezen en daaruit te leven. Van Jozef wordt gezegd dat hij een rechtschapen mens was (Mattheüs 1:19). Zo vader zo zoon. Ook Jezus moest de goede naam van zijn ‘vader’ voortzetten. Dat heeft Hij ook gedaan, maar dan vooral de goede en heilige Naam van Zijn werkelijke Vader, God, de Schepper.

Jezus heeft in die dertig ontbrekende jaren dus in Nazareth een periode van voorbereiding gehad op Zijn missie en dat was vissers van mensen maken en verloren mensen zoeken en redden (Markus 1:17 en 2:17). Ik kan me zo voorstellen dat Hij ook les kreeg van een rabbi in Nazareth en dat Hij later vlak voor Zijn grote werk, zichzelf ondergeschikt maakte aan Johannes de Doper, om te laten zien dat Hij werkelijk was afgedaald om mens te worden. Hij gaf zichzelf zelfs uit als zondaar, doordat Hij zich door Johannes liet dopen. ‘Leer ons bidden zoals Johannes de Doper zijn discipelen leerde bidden’, vragen de apostelen aan Jezus (Lukas 11:1) en het zou zomaar eens kunnen, dat het Onze Vader, komt uit die voorbereidingstijd van Jezus en niet Jezus’ woorden zijn, maar die van Johannes, de voorloper van onze HEER.

Om die dertig jaar af te sluiten. Jezus heeft niet alleen in de studieboeken gezeten. Hij zal ook gespeeld hebben met zijn vrienden, broertjes en zusjes. Er staat ook dat hij krachtig werd, sterk en dat was nodig om te werken in de timmerzaak van Jozef. In die tijd (en tegenwoordig ook uiteraard) hield dat meer in dan alleen stoelen en tafels maken. Nee, Jezus was door Jozef opgeleid als serieuze technicus, aannemer, bouwvakker. Zo stond Hij ook in Nazareth bekend (Markus 6:3). Mogelijk heeft Jezus in die dertig jaar ook een periode van rouw gekend. Over Jozef lezen we op een gegeven moment niets meer. Hij is er bij de kruisiging niet bij, Maria wel. Men gaat ervan uit dat hij in die jaren overleden is. In je jonge jaren je vader verliezen, maakt een onuitwisbare indruk op iemands leven, ook op het leven van Jezus. Ook dat heeft Hij geleden. Hij weet dus ook hoe het is om op jonge leeftijd een familielid te verliezen.

De ontbrekende dagen na Jezus’ opstanding

Jezus heeft Zijn ‘vader’ Jozef niet opgewekt uit de dood. Het zou kunnen dat Jezus het wel aan God gevraagd heeft. Maar God bleef stil. Jezus moest weten wat voor impact de dood heeft in de wereld en daarvoor had God Hem ook gestuurd. Hij moest die dood overwinnen en Jezus overwon die ook. Hij stond op uit het graf en wat nu? ‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ vragen Zijn discipelen (Handelingen 1:6). Sommigen van de overgebleven elf en wellicht meer mensen, die daar stonden, hadden het na de veertig dagen nog niet begrepen. Wat heeft Hij dan gedaan?

Jezus is in ieder geval nog heel wat keren verschenen aan de apostelen. Het is wel onbekend waar Hij dan precies verbleef. Misschien deels in de omgeving van het meer van Galilea, deels in Jeruzalem en deels in de buurt van Betanië, de drie plekken waar we Hem in de evangeliën steeds kunnen terugvinden. Lukas is heel helder over Jezus’ bezigheden in die tijd:

Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat Hij leefde; gedurende veertig dagen is Hij in hun midden verschenen en sprak Hij met hen over het Koninkrijk van God.’ (Handelingen 1:3)

 

Het moge vanuit de Evangeliën duidelijk zijn dat het ook nodig was dat Hij bewees dat Hij uit de dood was opgestaan, want de discipelen geloofden het eerst niet (Lukas 24:36-43) en Hij heeft hun dat ongeloof ook verweten (Markus 16:14). Maar Jezus, zou de Opgestane, reddende HEER niet zijn als Hij hen ook niet zou vergeven. Dat deed Hij en het meest duidelijk wordt dat in die veertig dagen, als Hij Petrus vraagt of hij Hem werkelijk liefheeft. Daar geeft Hij Petrus de opdracht om Zijn kerk te leiden en Hem te volgen (Johannes 21).

Jezus heeft in de veertig dagen ook Zijn broers en zussen vergeven. Zij geloofden niet in Hem (Johannes 7:5). Maar Hij verscheen aan Jakobus (1 Korinthiërs 15:7) en we zien dat zij na Zijn hemelvaart zich bij de discipelen gevoegd hebben in het gebed (Handelingen 1:14).

De veertig dagen waren dus een periode van leren geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood. Een periode van vergeving van ongeloof, verloochening en ongehoorzaamheid. Een periode van leren over Gods Koninkrijk en …

In Mattheüs, Markus, Lukas en Handelingen is de kern van Jezus’ onderwijs in de veertig dagen dat de discipelen de wereld moeten ingaan om het evangelie bekend te maken aan alle volken. En die kern is bewaard gebleven voor ons, omdat daar ook voor de kerk van alle eeuwen, dus ook voor de kerk vandaag een hele belangrijke opdracht ligt:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.’ (Mattheüs 28:19-20)

Moeten we dat alleen doen? Nee, want Mattheüs schrijft dat Jezus heeft beloofd dat Hij met ons is alle dagen tot aan de voleinding van de wereld, Markus schrijft dat Jezus vanuit de hemel meehelpt en Lukas schrijft dat Jezus Zijn discipelen, de Heilige Geest beloofd heeft en dat zij dan kracht ontvangen en van Hem zullen getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Ook aan jou wil Jezus Zijn Heilige Geest geven om te getuigen van Hem in het dorp of in de stad waar je woont. Maar dan loop ik al wat vooruit op het volgende artikel.

Met die belofte sluit onze HEER Jezus Christus Zijn laatste veertig dagen op aarde af. Met zegenende handen, waarin de gaten van de spijkers nog zitten – Zijn herinnering aan ons dat Hij alles volbracht heeft – stijgt Hij op naar de hemel, wordt Hij door een wolk onttrokken. Maar zoals de discipelen Hem zagen gaan, zo zullen zij en wij Hem ook weer zien terugkomen, dus ook met die zegenende handen met daarin de tekens van Zijn overwinning op de zonde, de Satan en de dood. De tekens van Gods liefde, genade en redding voor iedereen, die in Hem gelooft.

Dertig jaar en veertig dagen

In Jezus’ eerste dertig jaar werd Jezus door God zelf voorbereid op de allerbelangrijkste taak, die Hem stond te wachten. In de veertig dagen voor Zijn hemelvaart bereidde Jezus Zijn discipelen voor op de allerbelangrijkste taak, waarvoor Hij hen geroepen had om hen vissers van mensen te maken. (wordt vervolgd)

28052014wolkenjezus.jpg