Leliekerk
Krommenie

Nieuws

Nieuws

Lijdenstijd 1

David profeteerde toen hij het uitzong: Mijn God, mijn God waarom heeft U…

20 maart 2016

Das pech, stroom weg!

Oeps!

17 januari 2016

Vierde Advent: Beloofd is beloofd

God houdt zich aan Zijn belofte Zijn belofte aan Israël, Zijn belofte aan A…

23 december 2015

Ik geloof in de Heilige Geest

Door Ganpat Berrevoets

De Apostolische geloofsbelijdenis wijdt één zin aan de Heilige Geest. Ook het latere leerboek van de Gereformeerde kerken, de Heidelbergse Catechismus, vertelt ons niet uitgebreid over Gods Geest. Dat wil overigens niet zeggen dat het te weinig is, maar al jaren lang – misschien zelfs al eeuwen lang – is Pinksteren een beetje het vergeten laatste Christelijke feest van het Kerkelijk jaar. Als je zou vragen aan mensen op straat: ‘Wat betekent Pinksteren?’ dan zullen de antwoorden ongeveer zo klinken: ‘Een vrije maandag’, ‘Iets met lente ofzo’, ‘Oogsttijd?’, ‘Geen idee.’ Ergens wel begrijpelijk, want weten wij als Christenen nog wel wat het inhoudt, dat Jezus de Heilige Geest gestuurd heeft op die Pinksterdag?

God maakt Zijn belofte op de komst van de Geest waar

Na ongeveer dertig jaar begon Jezus te prediken in Israël, maar dat deed Hij niet eerder, voordat de Heilige Geest op Hem als een duif was neergedaald en God bekend had gemaakt aan Johannes de Doper en de omstanders, dat Jezus, Zijn geliefde Zoon is. Het was die Geest, die Jezus de woestijn in stuurde (Markus 1:9-15). Dertig jaar en veertig dagen werd Jezus voorbereid op Gods werk door de Heilige Geest en in Nazareth maakte Hij ook bekend:

De Geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd.’

God heeft deze profetie uit Jesaja laten uitkomen! Hij heeft Davids gebed verhoord, toen deze gezalfde koning van Israël bad: ‘Neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.’ (Psalm 51:13). En Hij heeft zich aan de belofte aan David gehouden:

Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken (…) Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon (…) Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen.’ (2 Samuël 7)

Ja, Jezus de Messias (= Christus), de gezalfde van God uit de tronk van Isaï, de lijn van koning David, is nu gezeten aan de rechterhand van de Vader en is Koning der koningen en Heer der heren!

Drie jaar en veertig dagen werden de discipelen voorbereid op hun nieuwe werk en Jezus heeft er vanuit de hemel voor gezorgd dat de Heilige Geest op hen werd uitgestort op die Pinksterdag, toen ze bij elkaar waren. Mogelijk waren ze in gebed, zoals eerder in Handelingen 1:13. Vaak denken we wel dat alleen de twaalf apostelen waren samengekomen, maar uit het voorafgaande gedeelte blijkt dat er wel zo’n 120 leerlingen in Jeruzalem aanwezig waren. Dat is de groep waaruit men ook een vervanger voor Judas Iskariot had gezocht: Matthias (Handelingen 1:15-26). Misschien geeft dat ook al aan wat Petrus zegt tijdens zijn toespraak:

Aan het einde der tijden zegt God, zal Ik over alle mensen mijn Geest uitgieten.’

Dit staat in Handelingen 2:17, maar is een profetie uit Joël 2. Opnieuw een belofte van God, die werkelijkheid wordt! Het is geen selecte groep die de Geest krijgt. Het is de bedoeling dat God Zijn Geest aan iedereen geeft. Het getal van 120 leerlingen moet nog veel en veel groter worden. Er komen die dag 3000 mensen bij in Jeruzalem. Later komt de Geest ook op de Samaritanen (Handelingen 8:17) en zelfs op de Romeinen (Handelingen 10:44-48). Nu is de weg vrij naar Rome: het centrum van de wereld van toen. Wanneer Paulus in Rome aankomt, zijn er al broeders die hem tegemoet komen. Paulus ging er niet heen om een kerk te stichten (die was er al)maar om voor keizer Nero te getuigen (Handelingen 27:24). Had Jezus het niet gezegd in Handelingen 1:8?

Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

Nu ook de Romeinen zijn bereikt, zal het Evangelie zich ook via hen verder de wereld in verspreiden. De uitstorting van de Heilige Geest is zo ontzettend belangrijk en daarom mag dat echt feestelijk gevierd worden, komende zondag! Als Hij niet was gekomen, dan waren er wellicht nooit kerken gesticht in ons land en dan was Jezus’ boodschap van Gods liefde en genade krachteloos gebleven.

De Geest is onzichtbaar, wat merk ik nou van Hem?

Ik ben gedoopt in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Dit was in Zierikzee en toen het water over mijn hoofd was gesprenkeld en deze namen waren uitgesproken, nam ik de hand van de dominee vast en liet die niet meer los. Veel gemeenteleden begrepen dat dit niet zomaar was. Waarom schrijf ik dit? Moet je per se ouder zijn en veel Bijbelkennis hebben om Gods Geest te kunnen ontvangen? Kun je pas na je keuze voor Jezus echt een discipel van Hem worden en daarom dan pas gedoopt worden met water en met de Geest? Kijk eens naar de eerste Christenen: de eerder genoemde Samaritanen en Romeinen. Hoeveel wisten zij nu over de HERE Jezus en over de Bijbel? Ze hadden het Nieuwe Testament nog niet eens op schrift. En toch werden ze gedoopt en ontvingen ze de Heilige Geest. Ja, ook kleine kinderen en jongeren ontvangen de Heilige Geest en dat kunnen we ook zien en horen als ze staan te zingen voor in de kerk en als ze vrijmoedig spreken over hun geloof in Jezus Christus als de redder van de wereld tijdens de catechisaties. Had God ook niet gezegd via de profeet Joël:

Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien …

Merken we dat dan altijd in ons leven, na onze doop en nadat we Gods Geest hebben ontvangen? Nee, ook de twaalf discipelen waren niet direct de wereld ingegaan om het Evangelie te verkondigen. Het waren de christenen, die vervolgd werden en de diakenen, zoals Filippus, die door de Geest als eerste Jeruzalem werden uitgestuurd. Er waren zelfs Christenvervolgingen, onder andere die van Saulus (die later Paulus ging heten), voor nodig om hen zover te krijgen (zie Handelingen 8:1-8).

Voor mij duurde het nadat ik gedoopt werd nog ongeveer dertig jaar, voordat ik aan het ‘werk’ ging voor Hem en Zijn gemeente. Zelf vraag ik me wel af: wat heb ik op missionair gebied nu bereikt? Het troost me dan wel, dat ook Jezus weinig mensen echt bereikt leek te hebben. Hij roept een keer uit frustratie het volgende:

Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd, die bij jullie gebeurd zijn, zouden inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn. (…) En jij, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen!’ (Lukas 10:10-15)

Ik begrijp die woede heel goed. Uiteindelijk kruisigen zij Hem, roept Hij dat Zijn werk is volbracht en kijk nu eens hoe Zijn gemeenschap gegroeid is! Het werk is niet afhankelijk van mij. Jezus had zelf ook gezegd dat Hij weg moest gaan, anders kon de Trooster (!) niet komen. Die zou de wereld gaan overtuigen dat ze Jezus Christus nodig heeft (Johannes 15:26 en 16:7). Het is allemaal Gods werk! Onzichtbaar gaat de Geest te werk, maar Zijn vrucht gaat wel bloeien, zodra Hij heeft kunnen zaaien. Die groei kan soms echter jaren, decennia en eeuwen duren. Het is ook niet voor niets dat wij nu al tweeduizend jaar op weg zijn naar Jezus’ wederkomst over de wolken en het kan zomaar nog eens driehonderd jaar duren voordat het zover is.

Momenteel lijkt deze omgeving niet open te staan voor het werk van Gods Heilige Geest.

Iemand zei me dat hij belachelijk werd gemaakt om zijn geloof in Jezus Christus. Ik schreef hem wat Petrus schreef:

Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al Zijn luister op u rust.’ (1 Petrus 4:14)

En dat geeft moed, want dat betekent dat de Heilige Geest zeker wel aan het werk is, Zelfs wanneer wij nog in onze voorbereidingstijd zitten! Lees: op de kinderclub, op catechisatie, of zelfs in twijfel of op een verkeerd spoor waarbij we van Jezus dreigen af te dwalen. Of wanneer we in tijden zijn dat we niet meer weten wat we moeten bidden, vanwege lijden, verdriet, angst of eenzaamheid. Ook dan is de Heilige Geest aan het werk:

De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens Zijn wil pleit voor allen die Hem toebehoren.’ (Romeinen 8:26-27)

Dus daarom belijden wij als wereldwijde kerk van Christus: ‘Ik geloof in de Heilige Geest!’ en zien we uit naar het resultaat van Zijn werk: die ontelbare menigte, die niet te tellen is, uit alle landen, volken, van elke stam en taal, in het wit gekleed en met palmtakken in de hand, staande voor de troon van God en Zijn Gezalfde (Openbaringen 7:9).         

Ik wens jullie een gezegende Pinksteren!

05062014duif.jpg